10 PROPERTY BRONX PORTFOLIO

BELMONT/FORDHAM, BRONX, NEW YORK